شما می توانید جهت ارائه ی پیشنهادات و انتقادات و نیز طرح شکایات خود با اطلاعات تماس مندرج در قسمت تماس با ما و نیز مراجعه ی حضوری به آدرس شرکت مندرج در همان صفحه اقدام نمایید .