افزایش قیمت آلو مینیوم در سال ۱۴۰۰

بر اساس گزارش گروه اقتصاد خبرگزار ی فارس و به نقل از خبرگزاری راشاتودی ، پس از آنکه آمارهای اقتصاد ی کشور چ ین حاکی از افزا یش تقاضا برای آلوم ی ن یوم است. ق یمت ا ین فلز در بورس لندن به بالاتر ین ق یم ت خود را از سال ۲۰۱۸ تاکنون به ثبت رس ید . همچ ن ین در صورت ثبت سفارش تحو یل آن ن یز برا ی سه ماه آ ینده خواهد بود . بر ا ین اساس ق یم ت هر تن آلوم ی ن یوم به ۲۳۰۴ رس ید. بر اساس آمار و ارقام گمرک کشور چ ین م یزان واردات و صادرات ا ین فلز در ماه مارس افزا یش یافته و مقدار صادرات بالغ بر ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته اس ت بر اساس هم ین آمار م یزان واردات آلوم ی ن یوم ن یز تا ۴۰ درصد رشد داشته و به رقم ۲۲۸ م یل یون دلار رس یده است. تصم یم چ ین به عنوان بزرگتر ین مصرف کننده فلزات اساسی مب نی بر کاهش م یزان انتشار کربن و کاهش تول ی د آلوم ی ن یوم در ا ین کشور باز هم بر ق یمت شمش آلوم ی ن یوم خواهد ا فزود . بر اساس هم ین گزارش و احتمال کاهش تول ید آلوم ی ن یوم در ش ین ج ینگ چ ین بازار بورس شانگهای با افزا ی ش تقاضا برا ی بستن قراردادها ی ب یشتر روبروست. و ا ین اشتهای بازار نشان از تقاضا ی بازار چ ین در دوران گسترش ب یما ری کرونا در سال ۲۰۲۱ برای کالاها ی اساس ی دارد