مقالات

۱۰ کاربرد مهم آلو مینیوم در صنعت


افزایش قیمت آلو مینیوم در سال ۱۴۰۰


آلومینیوم آندایز شده چیست ؟


انواع خوردگی آلومینیوم


آنودایز آلومینیوم چیست؟


پروف یل چراغ خطی بر ای انواع چراغهای لاینر


کاربرد پرو فیل کنج سرام یک


کاربرد آلومینیوم در طراحی داخلی


تکنیک اکسیداسیون آندی سخت و اقدامات مهم در رنگ آمیزی پروف یل آلومینیوم