تکنیک اکسیداسیون آندی سخت و اقدامات مهم در رنگ آمیزی پروف یل آلومینیوم

اکس یداس یون آندی سخت باعث بهبود برخی و یژگ یهای آلوم ی ن یوم و آل یاژهای آن م یشو د که به نوبه خود کاربرد آنها را در صنا یع مختلف گسترده کرده است. اما قبل از شروع فرا یند با ید یکسری اقدامات اح ت یاطی انجام شوند که در ا ی ن مقاله به آنها اشاره کرد ها یم .
هدف اصلی پوشش اکس یداس یون آن دی سخت، بهبود خصوص یات و و یژگ یهای آلوم ی ن یوم و آل یاژهای آلوم ی ن یومی است که از جمله آنها میتوان به مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت در برابر سا یش، مقاومت در برابر هوازدگی ، نارسانایی و جذب سطحی اشاره کرد.
ا ین روش برا ی آل یاژ آلوم ی ن یومی اکسترود شده و قطعات آل یا ژ ر یختگری آلوم ی ن یومی مناسب است .
اکس یداس یون آندی سخت یکی از روشها ی رنگ آم ی زی سطح پروف یله ای آلوم ی ن یومی است که حساس یتهای خاص خود را دارد. در ا ین مطلب تلاش کرد ها یم به کل یه موارد و اقدامات اح ت یاط ی که با ید برا ی ا ین فرا یند انجام شوند بپرداز یم تا ن ت یج ه نهایی کاملاً دلخواه شما باشد .
اقداما ت اح ت یاطی لازم بر ای رنگ آم یزی پروف یلها ی آلوم ی ن یومی با اکس یداس یون آندی سخ ت علاوه بر ا ینکه اکس یداس یون آند ی سخت دارا ی فناور ی رنگ آم ی زی سطح ی فوق العاده کارآمد م یباشد و بر رو ی آلوم ی ن یوم و آل یاژهای
آلوم ی ن یومی به کار م یرود، نقش ضد زنگ هم دارد. با ا ین حال با ید یکسر ی اقدامات اح ت یاطی انجام شوند که به شرح ز یر اس ت :
قبل از اکس یداس یو ن سخت و رنگ آم یزی، آل یاژ آلوم ی ن یومی شسته شو د بعد از فرا یند آندا یز ینگ سخت بر رو ی آلوم ی ن یوم، محلول سولفور ی ک اس ید در داخل سوراخ لا یه اکس ید ی باقی م یماند. بنابرا ین، محصولات آلوم ی ن یومی با ید قبل از رنگ آم یز ی به طور کامل تم یز شوند. برا ی ا ینکه ناخالصی وارد مخزن رنگرز ی نشود، مخصوصا یونها ی فسفات و فلوئور، با ید قبل از چک ک یفی آب و مخزن رنگرزی، به طور کامل با آب خالص تم یز شوند .
ساخ ت مخزن رنگرز ی اکس یداس یون سخ ت اکثر رنگهای مورد استفاده در رنگ کا ری آلوم ی ن یوم، رنگهای ارگا ن یک هستند که خ یلی راحت و سر ی ع کپک م یزنند. برای ا ینک ه مخازن نگهدارنده رنگهای ارگا ن یک ما یع کپک نزنند، مخازن با پودرهای سف ید کننده یا بل یچ ینگ، فنول و سا یر مواد استر ی ل م یکنند و پس از آن فرا یند ساخت مخازن را شروع م یکنند .
در فرا یند ساخت محلول حمام، اضافه کردن عامل ضد کپک باعث افزا یش مدت زمان استفاده از محلول رنگ م یشو د. بعد از ا ینکه محلول مدنظر آماده شد، چند ین ساعت ذخ یر ه م یشود تا بتوان از آن استفاده کرد. برا ی ثابت نگه داشتن مقدار pH محلول م یتوان آن را در اس ت یک اس ید قرار داد .
تغی یرات pH در فرا یند آندا یز ینگ سخت آل یاژ آلوم ی ن یومی معمولا pH مورد ن یاز ب ین 5 تا 6 است و ثابت نگه داشتن pH برای فرا یند رنگ کار ی و مخصوصا بر ای رنگها ی مخلوط ی ا ترک ی بی بس یار اهم یت دارد. به تناسب تغی یر در pH ، تغی یر در رنگ محلول ا یجاد خواهد شد. برای ثابت نگه داشتن مقدار pH ، ساد هتر ین روش، نگهداری محلول حمام در یک محلول باف ری است تا بتوان آب و اس ید را در کنار یکد یگر نگه داشت .
بعد از رنگ کار ی با اکس یداس یون سخت، آل یاژ آلوم ی ن یومی را شستشو ده ید شستن محصولات آلوم ی ن یومی برا ی حذف رنگهایی که بر رو ی سطح آنها باق یمانده و به آن چس ب یده است، ن یاز به استفاده از آب با ک یف یت دارد که در مخازن آب نگهداری م یشو د. اتصال مولکوهای رنگ و لا ی ه اکس ید ی برگشت پذ یر است .
زما نی که ناخالصی آب ز یاد باشد، مانع اتصال مولکوه ای رنگ و لا یه اکس یداس یو ن ی شده و در آب از هم جدا م یشوند. ا ین جدا شدن و کمرنگ شدگی سطح محصولات آلوم ی ن یومی در همه نقاط یکسان ن یست و بسته به نوع متریال باعث تفاوت رنگ در ا ین قسمتها خواهد شد .
آل یاژهایی که تحت آندا یز ینگ سخت بوده اند با ید در نها یت سوراخه ای سط حی آنها پر شون د فرا یند آب بندی و پر کردن سوراخها و حفرات، بخش ی از کار اکس یداس یون آندی است. بعد از رنگ آم یزی با فرا یند اکس یداس یون، فرا یند آب بندی و پر کردن سوراخهای سطح ی کمک به حفظ رنگ اصلی خواهد کرد .
فرا یند رنگ آم ی زی ن یاز به تکنولوژ یهای مختلف برا ی آب بندی کردن سوراخها ی مختلف سطح ی دارد که از جمله ا ین تکنولوژ یها میتوان به آب بند ی کردن با بخار داغ و آب بندی و پر کردن سوراخها با آب داغ، اشاره کرد .
البته بهتر ین گز ینه، آب بندی کردن با دما ی متوسط است چرا که گاهی اوقات از فناور ی آب بندی کردن سوراخ در دما ی پای ین استفاده م یکن ند .
بعد از بستن سوراخها و حفرات، ممکن است برخی قسمتها دچار رنگ پر یدگی شده باشند و یا نسبت به موقعی که هنوز سوراخها را نبسته بود ید، کمی روشنتر از قبل به نظر ب یا یند که مورد مهم ی ن یست