پروف یل چراغ خطی بر ای انواع چراغهای لا ینر

پروف یل آلوم ی ن یومی بهتر ین متر یالی است که برا ی بدنه و قالب چراغهای خط ی یا لا ینر استفاده م یگردد. دل یل کاربرد گسترده پروف یل چراغ خط ی در فضاهای داخل ی شخصی و صنع تی، سبک بودن بدنه برای جابجایی راحتتر، مقاومت بالا در برابر ضربه و تنوع ز یا د در شکل است که می توان ب ا قرارگ یری چراغ لا ینر درون آنها در هر فضایی استفاده کرد.


پروف یل چراغ خطی
با توجه به ا ینک ه از وسا ی ل روشنایی م یتوان در هر فضایی استفاده کرد، لزوم تول ید بخشها یا بدن ههای مقاومی که شکل پذ یر ی عالی و مقاومت بس یار خو بی داشته باشند یک ضرورت به حساب م یآ ید . د یجی آلوم به عنوان تول ید کننده پروف ی ل آلوم ی ن یومی چراغ خط ی با راه اندازی خط تول ید انواع پروف یلهای آلوم ی ن یومی در شکلها ی مختلف بر ای چراغهای خ طی یا لا ینر، ز یبایی و تنوع نورپردا زی مدرن را به مح یط داخلی آورده است. )مشاهده ل یس ت محصولات (
مقاوم بودن پروف یل چراغ خط ی یکی از مهمتر ین نکا تی که با ید در زم ینه استفاده از پروف یل چراغ خ طی بدا ن ید ا ین است که ا ین محصولات نسبت به ضربه مقاوم بوده و طول عمر بالایی هم دارند. همچ ن ین مقاومت چراغها ی خط ی بکار رفته بر ای نورپرداز ی به عنوان یکی از بزرگتر ین مزا یای
آنهاست.


تبادل حرار ت
کند حرارت هم تول ی د خواهد کرد. در ا ین حالت با گذشت زمان برخی از چراغها م یسوزند و معمولا ا وق تی یک چراغ نور تول ی د می برخی د یگر دچار مشکل م یشوند. مز یت استفاده از پروف ی ل آلوم ی ن یومی برای ا ین چراغها تبادل حرارت و دفع آن است. در واقع پروف یل آلوم ی ن یومی به عنوان یک ه یت س ینک خنک کننده باعث کاهش دمای کارکرد و طول عمر ب یشتر چراغها م یشو د و یژگ یهای پروف ی ل چراغ خط ی تول ید شده توسط د یج ی آلو م د یجی آلوم به عنوان تول ید کننده پروف ی ل آلوم ی ن یوم با در نظر گرفتن و یژگ یهای مهمی اقدام به تول ید انواع پروف ی ل آلوم ی ن یوم برا ی
چراغهای خط ی نموده است. در ادامه به برخ ی از مهمتر ین و یژگ یها اشاره م یک ن یم :
پروف یل آلوم ی ن یومی به گون های طراحی شده تا بر ای سبک معمار ی مدرن مناسب باشد . امکان نصب ا ین پروف یلها به همراه چراغ خط ی در داخل سقف، کف، د یوار و غ یر ه وجود دارد . رنگ بدنه پروف یلهای آلوم ی ن یومی اکسترود شده، آنودا یز شده است تا در برابر آس یبهای ب یرو نی ب یشتر ین مقاومت را از خود نشان دهند و ز یبایی ب یشتری داشته باشند . پروف یلهای آلوم ی ن یومی کمک م یکنند تا حرارت تول ید شده توسط ال ا ی د ی به خو بی با مح ی ط مبادله شود که رو ی طول عمر چراغها تأ ث یر مستق یم دارد .
یکی از بهتر ین گز ینهها برای نورپرداز ی حرف های و ز یبا در داخل سقفهای کناف و سقفهای طراحی شده با پوششه ای PVC است . قابل استفاده برا ی تأم ین نور و نورپردازی هر فضای ی از جمله منازل، سالنهای ورزش ی و تفر یحی، پارک ینگ، ب یمارستان، کلی ن یک، هتل، سالن نما یش، س ینما، ا یستگاه مترو، پل عابر پ یاده، ز یرگذرها، کارخانجات و صنا یع و ح تی نما ی ب یرو نی ساختمان، ستون و د یوارها میباشد. به علت ضد آب بودن آلوم ی ن یوم م یتوان از پروف یل آلوم ی ن یومی حاو ی چراغ خط ی در مح یط ب یرون و نما ی ساختمان
ن یز استفاده کرد .
امکان رنگ بندی مختلف بر ای مدلهای روکار وجود دارد .
پروف یل آلوم ی ن یومی تول ید شده دار ای استانداردها ی مختلفی از جمله IP65 هستند که به معنای امکان کاربرد آنها در آشپزخانه، حمام و کل یه مکانهایی است که درصد رطوبت بالا است .
انواع پروف یل آلوم ی ن یومی برای چراغهای خطی یا لا ینر
با توجه به استقبال ز یاد صنا یع مختلف و منازل شخص ی برا ی ا ین محصولات، به عنوان تول ید کننده پروف یل آلوم ی ن یومی با ک یف یت و طبق استانداردهای اروپایی در کشور، اقدام به تول ید انواع ا ین پروف یلها کرده تا بتوان برخلاف س یستم نورپردازی نسل قبل، در هر فضایی، پروژ ه نورپردا زی مدنظر را پ یادهساز ی کرد. انواع پرفروش ا ین پروف یلها ی آلوم ی ن یومی عبارتند از :
مصر ف عمومی: برخ ی از پروف یلها با کاربرد عموم ی ساخته شد هاند .
توکار: ا ین مدل برا ی چراغ خط ی توکار در نظر گرفته شده که م یتوان برای کف و د یوا ر فضا ی داخ ل ی و ب یرو نی استفاده کرد.
نصب ا ین مدل به صور تی است که فر یم چراغ مشخص نخواهد بود و ح تی شما م یتوا ن ید از ا ین نوع چراغها در کف هم استفاده ک ن ید .
خم ش پذ یر: ا ین نوع پروف یل آلوم ی نیومی را م یتوان در گوشه فضاها ی مختلف استفاده کرد چون قابل یت خم شدن دارند .
مناسب کف در فضا ی داخل ی: پرو ف یلهای آلوم ی ن یومی بس یار محکم که برای نصب در فض ای داخلی مناسب هستند .
مناسب کف در فضا ی خارجی: پروف یلهای آلوم ی ن یومی با درجه IP بالا مناسب بر ای نصب در کف فض ا ی خارج ی
پروف یلهای گرد: مناسب بر ای نورپرداز ی لول های با جذا ب ی ت ب یشتر نوع پل های: مناسب بر ای نورپردا زی پل هها با ساختا ری بس یار مقاو م آو یز: مناسب بر ای چراغ خ طی آو یز که در برخی نمون هها امکان نصب دو رد یف چراغ خطی ن یز وجود دارد .
نورپردازی د یوار: برخی از پروف یلهای آلوم ی ن یومی طو ری طرا حی شدهاند که بر ای چراغ خطی روکار مناسب باشند. ا ین نوع پروف یلها برا ی ا یجاد جلوه بصر ی Wall Wash بهتر ین گز ینه هستند .
همچ ن ین بخوا ن ید: نمای کر ت ین وال چ یست ؟
نکات مهم برا ی انتخاب پروف ی ل آلوم ی ن یومی برای چراغها ی خط ی مدلهایی از پروف یل آلوم ی ن یومی که مناسب چراغ خط ی توکار هستند زما نی استفاده م یشوند که قصد داشته باش ید سقف کاذب نورپردازی ز یبا و مدرن پ یدا کند و برحسب نوع معماری، فر یم آن تنوع بالایی داشته باشد .
اما در فضاهایی که سقف کاذب وجود ندارد، ارتفاع سقف ز یاد است یا کل معماری فض ای داخلی براساس طرح اکسپوز در نظر گرفته شده، پروف یلهای آلوم ی ن یومی برای چراغ خطی روکار مناسب هستند. ا ین پروف یلها در دو نوع آو ی ز و ی ا چس ب یده به سطح تول ی د میگردند .


قیمت چراغ خط ی
چراغ لا ینر ی ا خطی ال ای دی که در داخل پروف یلها ی آلوم ی ن یومی به کار میروند نسبت به چراغه ای نسل قبلی ق یم ت بالاتری دارند ولی به خاطر داشتن طول عمر بالاتر و مصرف برق کمتر خ یلی زود هز ینههای اول یه جبران م یگردد. ق یمت چراغ خط ی با توجه به نوع آن، درجه IP و ک یف یت ساخت متفاوت است. با توجه به ا ینک ه بهتر ین و ز یباتر ین مدل کاربرد ا ین چراغها همراه با پروف یلهای آلوم ی ن یومی با ک یف یت میباشد، خر ی د آنها الزام یست .
ق یمت پروف یل چراغ خط یذپروف یلهای مربوط به چراغ خطی در اشکال و سا یزها ی مختلف ساخته م یشوند که هم به صورت توکار و هم به صورت روکار در پروژ هها به کار م یروند. ق یمت پروف ی ل چراغ خط ی با توجه به نوع آل یاژ آلوم ی ن یوم بکار رفته، عرض مقطع، مقدار گرم آلوم ی ن یوم استفاده شده در هر متر، ک یف یت رنگ و خدمات ف ی ن یش ینگ بستگی دارد