کاربرد پرو فیل کنج سرام یک

معرفی و کاربرد پ ر قصد دار ی م در ادامه مقالات کاربرد پروف ی ل آلوم ی ن یوم به معرفی و نحوه عملکرد پروف یل کنج سرام یک و لبه سرام یک بپرداز یم. پروف ی ل سرام یک شا ی د در نگاه نخست کاربرد ز یاد در ساختمانمان نداشته باشد ول ی با ید ا ین نکته را بندا ید که هم ین پروف یل سرام یک باعث کاهش آس یب پذ یر ی لبه سرام ی ک خواهد شد. در ادامه همراه د یجی آلوم باش ید .
پروف یل کنج سرام یک و لبه سرامیک قبل از هرچ ی زی بهتر است کم ی با پروف ی ل کنج و لبه سرام ی ک آشنا شو یم.همانطور که در بالا اشاره کر د یم شا ید در نگاه نخست تصور ک ن ید پروف یل آلوم ی ن یوم کنج سرام یک ی ک وس یله غ یر ضرور ی در ساختمات باشد. اما بگذار ید ی ک نکته کاربردی و اساس ی را در مورد پروف یل کنج و لبه سرام یک به شما بگوی یم .
با استفاده از پروف ی ل کنج سرام ی ک می توان باعث کاهش آس یب پذ یر ی گوشه سرام یک در محل های پر تردد مانند ب یمارستانها و مدارس و فروشگاها. ارزشمند ی ا ین پروف ی ل زما نی مشخص م ی شود که نما ی بدون لعاب کنج سرام ی ک را هم می پوشاند .
کاربرد پروف ی ل کنج سرام ی ک بهتر است کم ی در مورد پروف ی ل سرام یک آشنا شو یم. د یگر کاربرد ا ین پروف ی ل م یتواند به ا یجا د لبه هایی گرد و منحف ی در محل گوشه
و لبه سرام ی ک اشاره کرد که در مقا یسه با گوشه ها ی ت یز محل تقاطع دو سرام یک، آس یب پذ یر ی افراد در برخورد با ا ین محل ها را کمتر و حس ام ن یت و ملا یمت ب یشتری را در سرو ی س های بهداش تی و یا آسپزخانه ها ا یجا د می نما ید .
یک مورد د یگری که نبا ید از ان غافل شو یم جلوگ یر ی از لب پر شدن لبه ه ای سرام یک است. منظور از اصطلاح لب پر شدن یع نی بخشی از لبه های سرام یک بشکنند. که م یتوا ن ید کاربردی پروف ی ل کنج سرام ی ک را ب ی ش از هر زمان د یگری احساس نمای ید .
یکی از مهم تر ین و یژگی ه ای پروف یل کنج سرام یک تول ید در انواع ضخامت ها ی است که تمام ن یاز ها را پوشش می دهد. از ۶ تا ۲۰ م یل یمتر م یتوان ید به راح تی از پروف ی ل کنج سرام ی ک استفاده نمای ید .
شا ید زما نی که اسم پروف یل کنج سرام یک می آ ید سر یع ا از خودمان م یپرس یم آ یا ا ین پروف یل را معمار ی و طراح ی ساختمان ما سازگار است؟ یا آ یا رنگ پروف یل کنج سرام یک م یتواند تغی یر کند؟ جواب ا ین پرسش ها همگی مثبت هستند. به دل یل رنگ بندهای متنوع که مطابق با معما ری و طراحی شماست در صور تی که ن یاز به ی ک رنگ خاص داشته باش ی د م یتوا ن ید در رنگ ها ی مختلف تول ید گردد .
کاربرد پروف ی ل لبه سرام ی ک در نظر داشته باش ید لبه سرام یک یا همان کنج سرام یک دق یقا مانند یکد یگر هستند. و تنها تفاوت آنها در اسم ها ی آنهاست. ا ین پروف یل از جنس آلوم ی ن یوم آنودا ی ز شده از آ ل یاژ ۶۰۶۳ می باشد که به منظور پوشاندن گوشه ه ای قائم ت یز سرام یک و کاش ی که به طور کل ی فاقد لعاب هستند استفاده می گردد .
در حال تی که از ا ین پروف ی ل استفاده نگردد با ید لبه هر دو سرام ی ک فارسی بر شود که ا ین موضوع با توجه به وجود لعاب بر ر وی کاشی و سرام ی ک امکان پذ یر ن یست که ازا ین رو ی برا ی بهبود ا ین شرا یط دست به طراح ی ا ین پروف یل ها زدند که تنوع بس یار ز یادی دارد . ق یمت پروف یل لبه سرام یکی و کنج سرام یکی خ یلی از کاربران د یجی آلوم به دنبال ق یمت پروف ی ل لبه و کنج سرام یکی هستند. در نظر داشته باش ید م یتوا ن ید با مراجعه به بخش پروف یل کنج سرام یک از جد ید تر ین ق یمت ها مطلع شو ید. همچ ن ین اگر تما یل داشته باش ید م یتوا ن ید به صورت تماس تلف نی با مجموعه
د یجی آلوم در تماس باش ید